Φίλτρα με αιωρούμενα σωματίδια από δειγματοληψία ατμοσφαιρικού αέρα Προσδιορισμός μολύβδου Pb, αρσενικού Αs, καδμίου Cd, χρωμίου Cr, νικελίου Ni, υδραργύρου Hg
Σωληνίσκοι προσροφητικού υλικού από δειγματοληψία ατμοσφαιρικού αέρα Προσδιορισμός VOCs με αέρια χρωματογραφία
Σωληνίσκοι προσροφητικού υλικού από δειγματοληψία ατμοσφαιρικού αέρα Φυτοφάρμακα
Αέρας Έλεγχος βιολογικής μόλυνσης του αέρα σε ελεγχόμενο περιβάλλον (μικροβιολογικές αναλύσεις)
Αέρας / Απαέρια NOx, H2S,CΟ, CΟ2, Ο2 Ο3, υγρασία
Αέρας Ολικά στερεά pm2.5, pm10
Αέρας Ανάλυση κρεόζωτο
κλπ