Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις από την ερευνητική ομάδα στο αντικείμενο

Α. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές

1. Kravariti K., Tsiropoulos N., Karpouzas D.G., (2010) Terbuthylazine and chlorpyrifos fate in various biomix substrates originated from composted cotton crop residues Pest Management Science 66(10): 1122-1128 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.1990/abstract )

2. Karanasios E, Tsiropoulos N, Karpouzas D.G., Menkissoglu-Spiroudi U., (2010) Novel biomixtures based on local Mediterranean ligninocellulosic materials: evaluation for use in biobeds. Chemosphere 80 (8): 914-921 (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V74-50F368V-1… )

3. Karanasios, E., Tsiropoulos, N., Karpouzas, D.G., Ehaliotis C., (2010) Degradation and adsorption of pesticides in compost-based biomixtures as potential substrates for biobeds in south Europe. Journal of Agricultural and Food Chemistry 58 (16): 9147-9156 (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf1011853 )

4. Karas P., Perucchon C., Exarhou C., Ehaliotis C., Karpouzas DG., (2011) Potential for bioremediation of agro-industrial effluents with high loads of pesticides by selected fungi. Biodegradation 22: 215-228 (http://www.springerlink.com/content/g76540r1141h6450/ )

5. Karas P., Ehaliotis C., Omirou M., Karpouzas D.G., (2011) The use of spent mushroom substrate of Pleurotus ostreatus for optimizing the biodegradation potential of pesticides in biobeds (under preparation)

6. Omirou M., Ntalias P., Ntatos A., Papastefanou C., Ehaliotis C., Karpouzas DG., (2011) Development and evaluation of biobed systems in Cyprus: laboratory, column and on-farm studies (under preparation)

Β. Παρουσιάσεις ή αφίσες σε συνέδρια

1. Karanasios E., Tsiropoulos N., Karpouzas D.G. (2010) Spent Mushroom Substrate: a ready-made substrate for accelerating the degrading efficiency of biofilters. 3rd European Biobed Meeting, Piacenza August 2010, Italy (poster)
2. Karanasios E., Tsiropoulos N., Karpouzas D.G. (2010) Implementation of biobeds in Greece: where do we stand. 3rd European Biobed Meeting, Piacenza August 2010, Italy (oral)
3. Karas P., Perucchon C., Exarhou C., Ehaliotis C., Karpouzas D.G., (2009) Degradation of pesticides contained in post-harvest agro-industrial effluents by selected fungi: a potential bioremediation application. Proceedings International Symposium on Pesticide Behaviour in Soils, Water, Air, York 14 – 16 September, UK, pp 190-191 B2 (poster)

Γ. Άλλες Παρουσιάσεις

1. Presentation by Ntatos A. (Download)
2. Presentation by Omirou M. (Download) Attachment