FAQ

Το cp FoodLab μπορεί να διεξάγει πολύ μεγάλο φάσμα αναλύσεων και πιθανότατα να μπορεί να διεξάγει την ανάλυση που σας ενδιαφέρει. Εάν η ανάλυση αφορά τον τομέα που πραγματεύεται το εργαστήριο (τρόφιμα, ποτά, περιβάλλον, φάρμακα) τότε στείλτε μήνυμα (foodlab@cytanet.com.cy) ή τηλεφωνείστε (22456860/1/2/3) για επιβεβαίωση και προσφορά.

Το cp FoodLab μπορεί να διεξάγει πολύ μεγάλο φάσμα αναλύσεων και πιθανότατα να μπορεί να διεξάγει την ανάλυση που σας ενδιαφέρει. Όμως εάν η ανάλυση γίνεται για πρώτη φορά και απαιτεί την εισαγωγή προτύπων από το εξωτερικό, τότε ο χρόνος για την διεκπεραίωση της θα είναι αρκετά μεγάλος (1-2 μήνες).

H τιμή της «ανάλυσης νερού» εξαρτάται από την χρήση του. Εάν η ανάλυση αφορά την χρήση του νερού σε πισίνα (μπάνιο κλπ) ή πότισμα φυτών τότε το κόστος είναι χαμηλό. Εάν όμως η χρήση αφορά  πιο εξειδικευμένο σκοπό π.χ.  για εμφιάλωση, τότε το κόστος είναι αρκετά πιο ψηλό,  αφού σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνουν περισσότερες και πιο εξειδικευμένες αναλύσεις. Ενημερώστε μας για τη χρήση του νερού και θα σας συμβουλέψουμε για τις παραμέτρους που πρέπει να αναλυθούν και για το κόστος που θα απαιτηθεί.

To cp Foodlab είναι συνεργάτης πολλών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τρόφιμα. Η κύρια ασχολία του εργαστηρίου είναι να βοηθά τους πελάτες του να εφαρμόζουν ορθά την εργαστηριακή πρακτική, να ελέγχει την παραγωγική διαδικασία (πρώτες ύλες, ενδιάμεσο και τελικό προϊόν) για ασφάλεια και τήρηση της «περί τροφίμων νομοθεσίας». Αυτοί οι έλεγχοι είναι πλέον υποχρεωτικοί και το cp Foodlab μπορεί να βοηθήσει ακόμα και σε αστοχία των προϊόντων ή και στην νομική διαδικασία.  Εκτός από τον έλεγχο της ασφάλειας του προϊόντος γίνονται επίσης και ελέγχοι για πολλές άλλες παραμέτρους όπως για τη θρεπτική αξία, το ποσοστό βιταμινών και ιχνοστοιχείων κλπ.

Μπορεί επίσης να εκπαιδεύσει το προσωπικό,  σε πολύ εξειδικευμένα θέματα, που αφορούν τη συγκεκριμένη μονάδα, με την παρουσίαση σεμιναριών.

Υπάρχει δυνατότητα για βοήθεια της βιομηχανίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, π.χ. διαιτητικά προϊόντα.

Συνήθως το cp Foodlab δεν ασχολείται με ανάλυση παραμέτρων σε άνθρωπο. Μπορεί όμως να βοηθήσει σε δύσκολες περιπτώσεις όπως βαρέα μέταλλα σε ανθρώπινο αίμα, ανθρώπινο γάλα, μαλλιά κλπ.

Μπορεί να γίνουν αναλύσεις – ελέγχοι στο τρόφιμο.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι καλό πριν κάνετε οτιδήποτε να μιλήσετε με το εργαστήριο απευθείας.

Πιστοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν ή μια επιχείρηση ελέγχονται από ένα ανεξάρτητο οργανισμό ο οποίος βεβαιώνει ότι ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή του προϊόντος ή διαδικασίας.

Διαπίστευση είναι η βεβαίωση ενός εθνικού φορέα ότι οι διαδικασίες και η μεθοδολογία που ακολουθείτε από ένα οργανισμό είναι ορθές και διεθνώς αποδεκτές και βεβαιώνει ότι τα αποτελέσματα έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους ειδικούς επί του αντικειμένου.

Τυποποίηση είναι η καταγραφή για την διαδικασία, την παραγωγή και διάθεση ενός προτύπου προϊόντος ή μεθόδου η οποία γίνεται αποδεκτή σε ένα κράτος ή σύνολο κρατών.

Διαπίστευση γίνεται σε επίπεδο φορέα ή εργαστηρίου. Ο φορέας διαπιστεύεται για να μπορεί να πιστοποιεί (διαδικασίες και προϊόντα) και μπορεί να είναι ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.

Το εργαστήριο διαπιστεύεται αφού μπορέσει να αποδείξει (α) την ανεξαρτησία του, (β) την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών εντός του εργαστηρίου, (γ) την χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθοδολογιών εξέτασης/ανάλυσης, (δ) την επαλήθευση και επικύρωση των μεθόδων που χρησιμοποιεί και (ε) την επιτυχή συμμετοχή σε διεργαστηριακές συγκρίσεις αποτελεσμάτων.

Στην Ευρωπαϊκή ένωση, με βάση συγκεκριμένη οδηγία, υπάρχουν εθνικοί φορείς στην κάθε χώρα μέλος οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της διαπίστευσης.

Στην Κύπρο την ευθύνη έχει ο ΚΟΠΠ (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας), στην Ελλάδα το ΕΣΥΔ, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο UKAS, στην Δανία το DANAK, κλπ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει την διαπίστευση σαν το κριτήριο για αποδοχή προϊόντων από μια χώρα στην άλλη. Ιδιαίτερα για εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι αναγκαία η εξέταση του προϊόντος από διαπιστευμένο εντός της E. Ένωσης εργαστήριο.

Τα πιστοποιητικά των διαπιστευμένων εργαστηρίων γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά εντός των χωρών της ΕΕ.

Με την λογική αυτή αποτελέσματα εργαστηρίου που δεν είναι διαπιστευμένο μπορεί να μην γίνουν αποδεκτά από την χώρα εισαγωγής και να απαιτηθεί ο έλεγχος στην ίδια την χώρα (με ότι αυτό συνεπάγεται).

Το πεδίο διαπίστευσης είναι αναπόσπαστο μέρος του πιστοποιητικού του οργανισμού (εργαστηρίου) που έχει διαπιστευτεί. Σε αυτό αναφέρονται οι παράμετροι στις οποίες είναι διαπιστευμένο το εργαστήριο καθώς επίσης και άλλες λεπτομέρειες.

Νομικά το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου αναφέρει τις παραμέτρους στις οποίες το εργαστήριο έχει κριθεί από ανεξάρτητους κριτές ότι μπορεί να διεξάγει και είναι αποδεκτές από το νομικό σύστημα της χώρας. Έτσι σε περίπτωση διαφωνίας το πρώτο πράγμα προς εξέταση είναι κατά πόσο το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο να διεξάγει την συγκεκριμένη παράμετρο στο συγκεκριμένο προϊόν. Εάν είναι διαπιστευμένο τότε τα πιστοποιητικά του είναι αποδεκτά εάν όχι τότε τίθενται εν αμφιβόλω.

Είναι σχεδόν αδύνατο για ένα εργαστήριο να είναι διαπιστευμένο σε όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορεί να του ζητηθούν να μετρήσει/εξετάσει/αναλύσει. Το κάθε εργαστήριο (ανάλογα με το πελατολόγιο του) διαπιστεύει μετρήσεις/εξετάσεις/αναλύσεις που είναι οικονομικά για αυτό συμφέρουσες. Έτσι το κάθε εργαστήριο ανάλογα με το πελατολόγιο του διαπιστεύει παραμέτρους προς εξέταση/ανάλυση/μέτρηση που πιστεύει ότι μπορεί να διατηρεί επικερδώς.

Το cp Foodlab σήμερα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα πεδία διαπίστευσης στον Ελληνικό χώρο. Ο αριθμός των διαπιστευμένων παραμέτρων είναι μεγαλύτερος από 500 ενώ αυτές αυξάνονται συνεχώς. Το ακριβές πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου μπορεί να ληφθεί από τη σελίδα ‘Πιστοποιήσεις’ ή απευθείας από την ιστοσελίδα του ΚΟΠΠ πατώντας εδώ