Πιστοποιήσεις

Εργαστηριακή διαπίστευση

Η παγκόσμια κοινότητα, προκειμένου να βοηθήσει το διεθνές εμπόριο, έχει θεσπίσει ειδικούς κανόνες και διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα και επαληθεύσιμα ανεξάρτητα από το εργαστήριο δοκιμών. Για το λόγο αυτό, η ανεξαρτησία των υπηρεσιών, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και η επαγγελματική απόδοση καθορίστηκαν από αυτά τα σύνολα κανόνων.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες και διαδικασίες, κάθε χώρα πρέπει να δημιουργήσει ένα εθνικό φορέα διαπίστευσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τακτική παρακολούθηση των εργαστηρίων.

Το 2002 η εταιρεία CP Foodlab Ltd, ελλείψει εθνικού φορέα διαπίστευσης στο νησί, υπέβαλε αίτηση στον ΕΣΥΔ για διαπίστευση σύμφωνα με το EN / ISO 17025. Τον Ιανουάριο του 2003 το εργαστήριο ήταν ο πρώτος οργανισμός στο νησί που έλαβε διαπίστευση και ήταν διαπιστευμένος για σειρά χημικών και μικροβιολογικών μεθόδων. Για δώδεκα συνεχή έτη και μέχρι τον Ιούνιο του 2015 το εργαστήριο ήταν στη λίστα διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ.

Με την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας το 2014, όπου όλα τα εργαστήρια πρέπει να είναι διαπιστευμένα από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης, το CP Foodlab υπέβαλε αίτηση στον φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΟΠΠ) για τη μεταφορά της διαπίστευσης. Το εργαστήριο ελέγχθηκε και υπογράφηκε στον κατάλογο διαπίστευσης του ΚΟΠΠ τον Ιούνιο του 2015.

Το πεδίο της διαπίστευσης του εργαστηρίου περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό παραμέτρων σε όλες τις αναλυτικές και μικροβιολογικές τεχνικές των δυνατοτήτων του. Το εργαστήριο είναι επίσης το πρώτο στο νησί που περιλαμβάνει ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης για διάφορες μεθόδους / παραμέτρους. 

Πεδίο εφαρμογής διαπίστευσης

Καλή πρακτική παρασκευής – GMP

Μετά από αίτημα των πελατών της στη φαρμακευτική βιομηχανία, το εργαστήριο υπέβαλε αίτηση για την ΟΠΠ, κάτι που ήταν απαραίτητο για τις αναλύσεις της σχετικής βιομηχανίας. Έγινε έλεγχος από το φαρμακευτικό τμήμα του Υπουργείου Υγείας και το εργαστήριο έλαβε το GMP το 2013.