Περιγραφή Προγράμματος

Το ερευνητικό έργο «BIOBEDS» αποτελείται από 7 αλληλένδετες δέσμες εργασίας. Οι πρώτες δυο δέσμες σχετίζονται με θέματα διαχείρισης και συντονισμού του έργου από την εταιρεία cp FOODLAB LTD που είναι και ο ανάδοχος φορέας του έργου καθώς και με τη διάχυση των αποτελεσμάτων από ολόκληρη την ερευνητική ομάδα του έργου. Ως αποτέλεσμα της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στο κοινό είναι και ο παρών ιστοχώρος.

Οι υπόλοιπες πέντε ΔΕ αφορούν αλληλένδετες πειραματικές εργασίες που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του συστήματος των βιοκλινών σε τρια διαδοχικά επίπεδα πειραματισμού: 

  • Εργαστηριακή αξιολόγηση
  • Αξιολόγηση βιοκλινών σε μικρή κλίμακα (πειράματα στηλών)
  • Αξιολόγηση βιοκλινών στον αγρό.

Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά οι ΔΕ που αφορούν την ανάπτυξη των βιοκλινών από την Ερευνητική Ομάδα: 

  • Συλλογή και χαρακτηρισμός υποστρωμάτων για ενσωμάτωση σε βιομίγματα πλήρωσης των βιοκλινών
  • Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού ΦΠ σε βιομίγματα πλήρωσης και υγρά υποστρώματα
  • Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε επιλεγμένα βιομίγματα πλήρωσης – εργαστηριακή κλίμακα
  • Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε επιλεγμένα βιομίγματα πλήρωσης – πειράματα στηλών
  • Κατασκευή και αξιολόγηση πιλοτικών βιοκλινών σε επίπεδο αγρού