Στόχοι έργου

  • Δημιουργία πρότυπων λειτουργικών βιοκλινών προσαρμοσμένων στις συνθήκες των γεωργικών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Κύπρο καθώς και στις περιβαλλοντικές συνθήκες του νησιού.
  • Επιλογή υποστρωμάτων γεωργικής προέλευσης και χαμηλού κόστους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως βιομίγματα πλήρωσης βιοκλινών στη Κύπρο.
  • Αξιολόγηση αυτών των βιομιγμάτων πλήρωσης ως προς τη ταχύτητα διάσπασης τους και την προσροφητική τους ικανότητα σε εργαστηριακή κλίμακα και σε μικρής κλίμακας βιοκλίνες.
  • Εγκατάσταση και παρακολούθηση πιλοτικών βιοκλινών ως προς την αποτελεσματικότητα τους για την απορρύπανση υγρών αποβλήτων γεωργικής προέλευσης.