Επιλεγμένος εργαστηριακός εξοπλισμός

 • LC/MS/MS
 • IC/MS/MS
 • GC/MS/MS
 • ICP/MS
 • GC/MS
 • CNS Analyser
 • HPLC -FL/UV/RI/PDA
 • GC -FID/ECD/NPD
 • ICP-OES
 • Vidas
 • FL Microscope with PC/camera
 • RT PCR
 • PCR