Περιγραφή Προγράμματος

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο αποτελείται από 6 δέσμες εργασίας (ΔΕ). Οι πρώτες δυο δέσμες αφορούν σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού του έργου (ΔΕ1) από την εταιρεία cp FOODLAB LTD που είναι και ο ανάδοχος φορέας του έργου καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων από ολόκληρη την ερευνητική ομάδα του έργου (ΔΕ2). Στα πλάισια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στο κοινό έχει κατασκευαστεί και ο παρών ιστοχώρος.

Οι υπόλοιπες τέσσερεις ΔΕ αφορούν αλληλένδετες πειραματικές εργασίες που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων απορύπανσης εδαφών ρυπασμένων με πετρεαλαιοειδή:
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν:

  • Δειγματοληψία εδαφών ρυπασμένων με πετρελαιοειδή από εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών
  • Χαρακτηρισμός των εδαφών
  • Απομόνωση μικροοργανισμών ικανών να αποδομούν πετρελαιοεδή απο τα ρυπασμένα εδάφη
  • Αποκατάσταση των ρυπασμένων εδαφών σε εργαστηριακή κλίμακα με χρήση διάφορων τεχνικών απορύπανσης
  • Κατασκευή, λειτουργία και αξιολόγηση πιλοτικών μονάδων.

Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά οι ΔΕ που αφορούν την αποκατάσταση των ρυπασμένων με πετρελαιοειδή εδαφών από την Ερευνητική Ομάδα:

ΔΕ3: Χαρακτηρισμός εδαφών
Υπεύθυνοι Φορείς: cp FOODLAB LTD

ΔΕ4: Αποκατάσταση Εδαφών σε Εργαστηριακή Κλίμακα
Υπεύθυνοι Φορείς: cp FOODLAB LTD, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΔΕ5: Απομόνωση & Χαρακτηρισμός Μικροοργανισμών
Υπεύθυνοι Φορείς: cp FOODLAB LTD, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών,

ΔΕ6: Κατασκευή πιλοτικών μονάδων
Υπεύθυνοι Φορείς: cp FOODLAB LTD, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΔΕ7: Έλεγχος λειτουργίας των πιλοτικών μονάδων
Υπεύθυνοι Φορείς: cp FOODLAB LTD