Περιγραφή Προγράμματος

Το Έργο περιλαμβάνει 5 Δέσμες Εργασίας

ΔΕ 1: Διαχείριση του έργου ¬- Οικονομική διαχείριση του έργου.
ΔΕ 2: Σύνθεση και χαρακτηρισμός μικροεκχυλιστικών νανοϋλικών
ΔΕ 3: Επανασχεδιασμός και βελτίωση των υλικών για την αριστοποίηση των εκχυλιστικών τους ιδιοτήτων.
ΔΕ 4: Τελική αξιολόγηση των προϊόντων
ΔΕ 5: Προώθηση των προϊόντων – Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

ΔΕ 1: Διαχείριση του έργου ¬- Οικονομική διαχείριση του έργου

Η συγκεκριμένη ΔΕ περιλαμβάνει τον γενικό συντονισμό του έργου την αποτελεσματική λειτουργία της συνεργασίας των συμμετεχόντων, την ετοιμασία και κατάθεση των παραδοτέων και τη συνολική οικονομική διαχείριση.

ΔΕ 2: Σύνθεση και χαρακτηρισμός μικροεκχυλιστικών νανοϋλικών

Στη συγκεκριμένη ΔΕ γίνεται η σύνθεση των τροποποιημένων μαγνητικών νανοϋλικών. Τα υλικά που θα συντεθούν θα χαρακτηριστούν στη συνέχεια με τεχνικές όπως SEM, TEM, XRD, FTIR, TGA. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ΔΕ γίνονται και οι πρώτες δοκιμαστικές αναλύσεις για την εφαρμοσιμότητα των υλικών

ΔΕ 3: Επανασχεδιασμός και βελτίωση των υλικών για την αριστοποίηση των εκχυλιστικών τους ιδιοτήτων

Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ΔΕ λαμβάνει χώρα ο επανασχεδιασμός και βελτίωση των υλικών προκειμένου να αποκτήσουν τις βέλτιστες ιδιότητες για τον προσδιορισμό των ενώσεων στόχων.

ΔΕ 4: Τελική αξιολόγηση των προϊόντων

Στα πλαίσια αυτής της ΔΕ θα λάβει χώρα η τελική αξιολόγηση των προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες ανάλυσης. Θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα αναλυτικών μετρήσεων σε συνδυασμό με την επαναληψιμότητα από παρτίδα σε παρτίδα. Θα λάβει χώρα δοκιμαστική διάθεση των προϊόντων στην αγορά σε συνδυασμό με ερωτηματολόγια τα οποία θα συμπληρωθούν από δυνητικούς πελάτες. Επίσης θα συγγραφούν τα πρωτόκολλα ανάλυσης για τον προσδιορισμό των ενώσεων στόχων με χρήση των προτεινόμενων υλικών.

ΔΕ 5: Προώθηση των προϊόντων – Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ΔΕ θα λάβει χώρα έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό της αγοράς εκκίνησης προώθησης των προϊόντων. Θα γίνει η απαιτούμενη προώθηση του προϊόντος με παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και εκθέσεις και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Για την προώθηση θα γίνουν πειραματικές παρουσιάσεις εντός εργαστηρίου σε ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια, εργαστήρια κλπ
Τελικός στόχος της συγκεκριμένης ΔΕ θα είναι υποβολή φακέλων για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με σκοπό την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Δίκτυο Συνεργασίας

cp FOODLAB LTD (www. Foodlab.com.cy)

  • Χαρά Παπαστεφάνου
  • Δρ. Άγγελος Ντάντος
  • Έλενα Καρτσιουλη
  • Δρ. Αρτέμης Λούππης
  • Νομική Καλικαζάρου

Εμπειρογνώμονας  

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σταλίκας 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων