Ετικέτες

Σύμφωνα με τον υποχρεωτικό κανονισμό 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σε σχέση με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα και τα τρόφιμα της 25ης Οκτωβρίου 2011 σε σχέση με τους κανονισμούς 1924/2006 και 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250, της οδηγίας 90/496, της οδηγίας 1991/10 , καθώς και η οδηγία 2000/13, η οδηγία 2002/67 και ο κανονισμός 608/2004 », το εργαστήριο δημιούργησε μια νέα ομάδα ελέγχου και σχεδιασμού ετικετών σχετικών προϊόντων για να ικανοποιήσει τον προαναφερθέντα κανονισμό. Για το λόγο αυτό το εργαστήριο μπορεί να ελέγξει ή να σχεδιάσει από το μηδέν τέτοιες ετικέτες για τους πελάτες του.

Παράλληλα, το εργαστήριο μπορεί να καθορίσει, μέσω αναλύσεων, όλες τις σχετικές πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα. Είναι υποχρεωτική η διατροφική αξία και άλλες πληροφορίες να υπάρχουν σε αυτήν την ετικέτα έως τον Δεκέμβριο του 2015.