Αναλύσεις καυσίμων και λιπαντικών

Καύσιμα-Λιπαντικά

  • Θερμογόνος Δύναμη (gross and net)
  • Ανάλυση ολικού θείου
  • Αρίθμηση ετερότροφων μικροοργανισμών και μυκήτων
  • Αναλύσεις μετάλλων
  • Πυκνότητα
  • Υγρασία
  • Αρωματικά
  • FAME
  • κ.ά