Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών – λυμάτων

Προσδιορισμός σεληνίου Se, υδραργύρου Hg, αρσενικού As, αντιμονίου Sb
Προσδιορισμός νατρίου
Προσδιορισμός καλίου
προσδιορισμός χλωριούχων
προσδιορισμός ασβεστίου
προσδιορισμός ολικής σκληρότητας
Προσδιορισμός των νιτρωδών
Προσδιορισμός των θειϊκών
Προσδιορισμός της αλκαλικότητας
Προσδιορισμός του ολικού αζώτου (TN), του ολικού αζώτου κατά Kjeldahl και του Οργανικού άζωτου
Προσδιορισμός της αμμωνίας
Προσδιορισμός ανιόντων (Cl , SO42-, NO3, NO2, PO43-, Br, F)
Προσδιορισμός κατιόντων (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Li+)
FOG (Fat, Oil and Grease)
Προσδιορισμός της αγωγιμότητας
Ηλεκτρομετρικός προσδιορισμός οξύτητας (pH)
Προσδιορισμός COD
Προσδιορισμός αιωρούμενων στερεών
Προσδιορισμός BOD5
Προσδιορισμός THMs και των ενώσεων: 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, τριχλωροαιθενίου, τετραχλώροαιθενίου και τετραχλωράνθρακα
Προσδιορισμός ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων ( TPH)
Προσδιορισμός PAHs
Προσδιορισμός Τrenbolone/ Zeranol
Δοκιμή προσδιορισμού Διαλυμένου οξυγόνου
Προσδιορισμού των μετάλλων π.χ. αργύρου Ag, αρσενικού As, βορίου B, βηρυλλίου Be, καδμίου Cd, κοβαλτίου Co, χρωμίου Cr, χαλκού Cu,υδραργύρου Hg, μαγγανίου Mn,μολυβδαινίου Mo, νικελίου Ni, μολύβδου Pb, αντιμονίου Sb, σεληνίου Se, βαναδίου V, τιτανίου Ti, θαλίου Tl με ICP – ms
Προσδιορισμός θολότητας
Προσδιορισμός χρώματος
Προσδιορισμός ολικών διαλυμένων στερεών TDS, ολικών στερεών
Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα, TOC
Προσδιορισμός ανόργανου άνθρακα IC και ολικού άνθρακα TC
Προσδιορισμός κυανιούχων
Προσδιορισμός Ακρυλαμίδιου
Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Προσδιορισμός επιφανειοδραστικών ουσιών
Προσδιορισμός πτητικών ουσίων
Μικροβιολογικές αναλύσεις
Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών
Καταμέτρηση ολικού αριθμού μικροοργανισμών
Aνίχνευση και καταμέτρηση εντερόκοκκου
Ανίχνευσηκαι καταμέτρηση Staphylococcus
Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa
Aνίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli
Aνίχνευση και καταμέτρηση σπόρων θειοαναγωγικών αναερόβιων (clostridia)
Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp.
Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανώδους στρεπτόκοκκου
Καταμέτρηση εντεροβακτηρίων
Ανίχνευση Salmonella spp
Ανίχνευση και καταμέτρηση των Clostridia perfringens συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων
Ανίχνευση κρύπτοσποριδίου
κλπ